Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2018

maccka
7608 4984 500
Reposted frompiehus piehus vialenka024 lenka024
maccka
2642 d6f3 500
Reposted fromoutoflove outoflove viasweetnothingg sweetnothingg
maccka
6549 ce5a 500
Reposted fromtfu tfu vianutt nutt
maccka
9211 4f6a
Reposted fromriseme riseme viaohhh ohhh
maccka
maccka
8879 20ad 500
Reposted fromzbitek zbitek viaMyBlackWings MyBlackWings
maccka

Kiedy związek jest udany? Jeśli ta druga osoba jest twoim przyjacielem. Jeśli ją cały czas szanujesz. Jeśli ci imponuje. I jeśli chcesz mieć z nią dzieci i się zestarzeć.

Reszta to bajki. Choć ładnie się je ogląda i fajnie słucha

— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea
maccka
Southern Oregon Coast
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viafoodforsoul foodforsoul

May 14 2018

maccka
0586 b195 500
Reposted fromtoolong toolong viafabulous-lazy fabulous-lazy
maccka
7676 7c36 500
Reposted fromjustMeee justMeee viaaura-lunaris aura-lunaris
maccka

May 09 2018

maccka
8775 c708
Reposted fromsiostry siostry viamysweetheartt mysweetheartt

May 08 2018

maccka
maccka
9465 2ecd 500
top
Reposted fromsponzy sponzy viafoodforsoul foodforsoul
3837 09d9 500

amar-oh-mar:

🌊 🌊Amar-oh-mar🌊 🌊

Reposted fromSkydelan Skydelan viafoodforsoul foodforsoul
maccka
5008 309e 500
Reposted fromuoun uoun viafoodforsoul foodforsoul

May 02 2018

maccka
maccka
maccka
8444 e56a
Reposted fromonlyman onlyman viajointskurwysyn jointskurwysyn
maccka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl